OM SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. SUMHs vision er, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. Vores arbejde består først fremmest i at sikre unge med handicap  medindflydelse og repræsentation i samfundet. Det gør vi ved at styrke vores medlemsorganisationers virke, arbejde politisk og udvikle nye projekter og initiativer, der sætter unge med handicap i front, som de ressourcer de er.  I højre kolonne har vi angivet SUMHs mission og hovedaktiviteter, og her på siden kan du få mere indsigt i SUMHs holdninger, tilbud og projekter.

Video fra SUMHs repræsentantskabsmøde 2017.

Baggrund og opbygning

SUMH blev stiftet i 1981 som De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom (DSI-Ungdom), men skiftede i 2008 navn til Sammenslutningen af Unge Med Handicap. I dag har vi ca. 4000 medlemmer fordelt på vores 12 medlemsorganisationer for unge under 36 år med alle former for handicap, både fysiske, kognitive, psykiske lidelser og kroniske sygdomme. Læs mere om vores medlemsorganisationer her.

SUMHs øverste myndighed er vores repræsentantskab og består af 2-4 repræsentanter fra hver medlemsorganisation. Hvert år i marts eller april vedtager repræsentantskabet udviklingsplan og budget for det kommende år, og godkender regnskab og årsberetning for forgangne år. Du kan finde de primære dokumenter i SUMHs dokumentbibliotek.

Repræsentantskabet vælger vores bestyrelse, som står for ledelsen mellem repræsentantskabets årlige møder, koordinerer organisationens aktiviteter og følger op på repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen består af 8 unge med handicap og der sikres bred repræsentantion på tværs af handicap og medlemsorganisationer. Der afholdes bestyrelsesmøde 6-7 gange om året og du kan løbende kontakte de enkelte medlemmer her. I vores dokumentbibliotek kan du finde de dokumenter, bestyrelsen arbejder ud fra samt referater af bestyrelsesmøderne.

SUMH har desuden en række udvalg, som består af frivillige, der koordinerer og igangsætter forskellige initiativer i SUMH. De frivillige fylder i det hele taget meget i SUMH og mange frivillige er også tilknyttet SUMHs projekter og ad hoc opgaver. Du kan læse om de forskellige muligheder for at blive frivillig i SUMH her.

Vores sekretariat står for den daglige drift af organisationen og er primus motor på udvikling og gennemførelse af vores projekter i tæt samspil med bestyrelse og frivillige. De enkelte sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes her.

 

 

Vores formål er:

  • At virke for et inkluderende samfund hvor alle uanset handicap kan fungere på egne præmisser.
  • At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt.
  • At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i deres deltagelse i demokratiet.
  • At styrke organisationer af og for unge med handicap generelt og fremme samarbejdet mellem disse.
  • At yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning.
  • At varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske interesser.

Det gør vi ved at:

  • Lave interessepolitisk arbejde
  • Fremme vidensdeling og netværk mellem organisationer af og for unge med handicap
  • Kompetenceudvikle unge med handicap blandt andet gennem frivilligt arbejde
  • Gennemføre store sociale udviklings- og undersøgelsesprojekter