Rapportbiblioteket

Som led i SUMHs projekter udvikler vi løbende nye rapporter med aktuel viden om tematikker inden for ungdomslivet med et handicap.  De spænder vidt fra kvantitative undersøgelser til erfaringsopsamlinger og metodekataloger. Fælles for rapporterne er at de bringer ny viden på banen og bringer de unges perspektiver i spil.  Alle rapporter kan frit downloades nedenfor.

 • LigeLyst Undervisningsvejledning – seksualundervisning for unge
  med handicap

  Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers liv – også unge med kognitive funktionsnedsættelser. De ved dog sjældent nok om køn, krop og seksualitet, de har ofte svært ved at søge viden på egen hånd, og de kan ikke spejle sig i det, de ser i tv og på nettet.

  På bosteder, STU’er og aktivitetstilbud taler personalet typisk også meget lidt med unge om seksualitet, selvom de ligesom andre unge har brug for hjælp til at navigere i seksualitetens verden. Det skyldes typisk, at personalet oplever emnet som svært og tabubelagt og savner viden, der kan flytte samtalerne fra at bygge på personlige erfaringer til at basere sig på faglighed og professionalisme.

  Læringsuniverset LigeLyst hjælper fagpersoner med at sætte seksualitet på dagsordenen og giver unge med f.eks. autisme, ADHD, udviklingshæmning, hjerneskade og CP en god start på seksuallivet. LigeLyst består både af web-app’en app.ligelyst.dk med konkret og letforståelig viden om køn, krop, kærlighed, grænser og sex og denne undervisningsvejledning med forslag til konkrete øvelser og temaer i seksualundervisning.

  Hent materialet her LigeLyst undervisningvejledning

 • Levevilkår – Ung med funktionsnedsættelse

  Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor unge med funktionsnedsættelser, der er i gang med en ungdomsuddannelse, har haft mulighed for at besvare en lang række spørgsmål, der handler om, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse, samt hvilke forventninger de har til arbejdslivet efter deres ungdomsuddannelse.

  Rapporten viser blandt andet, at de adspurgte unge, oplever mange forskellige udfordringer, der relaterer sig til det at være ung med en funktionsnedsættelse, når man er i gang med en ungdomsuddannelse. Formålet med udarbejdelsen af rapporten er blandt andet at skabe mere fokus på, hvordan vi for fremtiden kan sikre at flere unge med funktionsnedsættelse trives på deres uddannelse, samt hvordan vi kan sikre attraktive ungdomsuddannelser for unge med funktionsnedsættelser, så flere ønsker at starte på en ungdomsuddannelse.

  Du kan læse rapporten her

  Synstolkning af rapportens figurer, finder du her

 • Ungdomsuddannelser – Skal være for alle

  Ungdomsrapporten henvender sig til alle ansatte på ungdomsuddannelser, samt relevante samarbejdspartnere, så som SPS-vejledere og kommunale medarbejdere, der har med unge med funktionsnedsættelser at gøre. Det er SUMHs hensigt at skabe mere opmærksomhed på de problemstillinger, der relaterer sig til at være ung med en funktionsnedsættelse på en ungdomsuddannelse.

  Rapportarbejdet har til formål at sætte mere fokus på konkrete indsatser, der kan skabe bedre vilkår for de unge med funktionsnedsættelse, der allerede er i gang med en ungdomsuddannelse, såvel som de unge med funkionsnedsættelse, der overvejer at starte på en ungdomsuddannelse i fremtiden. Ved at skabe bedre vilkår på ungdomsuddannelserne, er man med til at sikre at flere unge med funktionsnedsættelse gennemfører en uddannelse.

  Du kan læse den layoutede rapport her

  Har du brug for en ren tekstversion og synstolkning af rapportens figurer, så finder du dem her:

  Ren tekstversion

  Hjælpeark til rapporten

 • Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser

  For personer med multiple funktionsnedsættelser ligger muligheden for at udleve og opleve sin seksualitet i andres hænder – de fagprofessionelles. Understøttelse af seksualitet er dog ikke altid ligetil og kan være belagt med tabuer og store udfordringer. Denne rapport tager udgangspunkt i en undersøgelse foretaget blandt personale på danske bo- og aflastningstilbud for personer med multiple funktionsnedsættelser. Den belyser, hvor stor en andel af danske bo- og aflastningstilbud, der arbejder aktivt med at gøre en indsats for at understøtte målgruppens seksuelle trivsel, samt de udfordringer og den gode praksis, der er på området.

  Rapporten tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på cirka 90 bo- og aflastningstilbud i Danmark samt interviews med nogle af de samme fagpersoner. Den har til formål at styrke vidensgrundlaget på området og kvalificere en fremadrettet indsats ved at tilbyde fagpersonale med flere konkret inspiration til understøttelse af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser. Rapporten henvender sig til flere forskellige målgrupper. Fælles for dem er, at de ønsker viden om behov og muligheder for understøttelse af seksualiteten blandt personer med multiple funktionsnedsættelser. Dette indbefatter således både fagprofessionelle, pårørende, handicaporganisationer, forskere og politiske beslutningstagere.

  Klik her for at læse rapporten.

 • Fritidsluppen – zoom ind på din fritid

  I forbindelse med projekt ‘Fælles om Fritiden’, som SUMH er projektleder på i en 3-årig periode fra 2016-2018, er Fritidsluppen blevet udviklet. Fritidsluppen er et samtaleredskab og formålet med Fritidsluppen er at gøre det lettere og mere overskueligt at tale om, hvilke fritidsaktiviteter der findes, hvad de går ud på, og hvordan man går til de forskellige aktiviteter. Fritidsluppen viser, hvilke muligheder der er, og kortene kan fungere som inspiration eller være øjenåbnende. Derudover kan redskabet bruges til at starte en snak om fritidsaktiviteter, motivation og forudsætninger for at gå til noget.

   

  Hent hele Fritidsluppen her eller download fritidskategorier særskilt her:

  Boldspil

  Fordybelsesaktiviteter

  Kampsport

  Kreative aktiviteter

  Motion og styrke

  Natur og dyr

  Rytmiske aktiviteter

  Vandsport

  Øvrige aktiviteter

   

 • Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov

  Fra 2015-2017 har SUMH gennemført et mentorprojekt i samarbejde med Jobcenter Københavns Ungeafdeling og derigennem haft 47 mentorforløb med unge med handicap, som er mellem 18-29 år og på uddannelsesstøtte. Formålet med mentorforløbene har været at understøtte de unges vej til uddannelse og arbejde.

  På baggrund af de erfaringer SUMH har gjort sig med uddannelses- og beskæftigelsessystemet og med udgangspunkt i de unges tanker om uddannelses og arbejde, har vi udarbejdet erfaringsopsamlingen ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’. I denne rapport ønsker vi at lade de unge komme til orde og give læseren et unikt indblik i de unges oplevelser. Vi håber, at vi med rapporten kan give inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med særlige behov.

  Klik her for at læse erfaringsopsamlingen.

 • Metoder til samskabelse i praksis – erfaringer fra Velfærdsfabrikken

  I projekt Velfærdsfabrikken (2014-2016) har unge med handicap sammen med private og offentlige virksomheder udviklet idéer og prototyper til nye velfærdsløsninger med udgangspunkt i de unges egne hverdagsudfordringer. Den overordnede tilgang til samarbejdet har været samskabelse. Det er en tilgang hvor forskellige parter i fællesskab udforsker en problemstilling i en struktureret innovationsproces, som har relevans for dem alle, og dernæst i kraft af deres forskellige kompetencer og viden arbejder for at udvikle nye løsninger.

  I dette katalog finder du beskrivelser af konkrete værktøjer og metoder, som vi har anvendt i Velfærdsfabrikken. Ud over selve beskrivelserne af metoderne, har vi tilføjet nogle af vores overvejelser og erfaringer med dem i praksis.

  Klik her for at læse metodekataloget.

 • Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

  Seksualitet er en del af alle menneskers personlighed og udvikling. Det gælder også for borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser, men det kan være svært for omgivelserne at give støtte til udlevelse af seksualiteten. Emnet er belagt med tabuer, og hvordan kan du som fagperson give den rette støtte uden at overskride borgerens grænser?

  Dette inspirationskatalog sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Det giver konkrete bud på, hvordan du som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, samt belyser handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

  Klik her for at læse rapporten.

 • Det første skridt – Det sidste skub

  Rapporten har til formål at udbrede erfaringer og viden om frivillighed og unge med handicap til foreninger, unge med handicap samt fagfolk, politikere og andre interessenter på området. Via projektet ”Det Sociale Potentiale” har SUMH opnået stor erfaring med at rekruttere og inkludere unge med handicap som frivillige i mange forskellige organisationer, samt erfaring med de udfordringer, der kan være ved at indgå i frivilligt arbejde. Disse erfaringer deles i denne rapport. Rapporten har til formål at udbrede erfaringer og viden om frivillighed og unge med handicap til foreninger, unge med handicap samt fagfolk, politikere og andre interessenter på området.

  Klik her for at læse rapporten.

 • Kan man blive gravid af at bolle?

  Rapporten “Kan man blive gravid af at bolle?” er blevet til efter det toårige projekt LigeLyst. Rapporten henvender sig til beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau og lokalt ude på landets institutioner og tilbud for unge med handicap. Rapporten beskriver de erfaringer og perspektiver, vi gennem projektet har fået på seksualundervisning til unge med handicap. Den kommer med tre anbefalinger til, hvordan man sikrer bedre seksualundervisning for unge med handicap.

  Klik her for at læse rapporten.

 • Det behøver ikke være så svært

  Rapporten tager afsæt i erfaringer fra projekt ‘Foreninger for alle’ (2012-2015) og henvender sig til flere forskellige målgrupper – børn og unge med handicap og deres omgivelser, foreninger samt fagfolk og politiske beslutningstagere – som alle har stor indflydelse på inklusion af børn og unge med handicap i foreningslivet.

  Rapporten fokuserer på den ene side på foreningslivets positive egenskaber og de gevinster det giver for både barnet eller den unge selv, foreningerne og for samfundet generelt.

  Rapportens andet fokus ligger i de barrierer, som børn og unge med handicap møder i forhold til foreningsdeltagelse. Der introduceres først mere generelt, og herefter er præsentationen af de konkrete barrierer rettet primært mod børn og unge med handicap selv og deres omgivelser, foreninger samt fagfolk og politiske beslutningstagere.

  Klik her for at læse rapporten.

 • TAG UDFORDRINGEN OP! – 20 velfærdsudfordringer fra unge med handicap

  Hvordan føles det ikke at kunne give et andet menneske et kram, når man har lyst, fordi man ikke kan rejse sig fra sin kørestol? Hvad gør man, når man skal finde nye venner på Facebook, men ikke kan stave til deres navn? Og hvordan er det ikke at kunne komme på toilettet uden at få hjælp til det af et andet menneske? Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive klogere på i dette katalog, og som forhåbentlig vil inspirere og give dig lyst til at være med til at finde løsninger.

  I projekt ‘Velfærdsfabrikken’ (2014-2016) har unge med handicap sammen med private og offentlige virksomheder udviklet idéer og prototyper på nye velfærdsløsninger med udgangspunkt i de unges egne hverdagsudfordringer. Indledningsvist i projektet blev dette katalog over udfordringer udviklet. Udfordringerne blev brugt aktivt i de efterfølgende innovationsforløb, men kan i sig selv også give et godt indblik i hvilke udfordringer unge med handicap kan stå i, i dagligdagen.

  Klik her for at læse kataloget – og læs mere om Velfærdsfabrikken her

 • De andre tror, jeg er doven

  Rapporten indeholder otte beretninger fra studerende med handicap fordelt på alle landets universiteter. Beretningerne er fortalt af studerende i sommeren 2014 og suppleres hver især med et indblik, som udfolder barrierer og muligheder for studerende med handicap. Rapporten breder sig over både faglige, sociale, fysiske og strukturelle tematikker.

  Rapporten er udarbejdet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap og har til formål at give et indblik i, hvordan det er at studere, når man har et handicap og hvordan de udfordringer, der kan følge med, kan imødekommes.

  Klik her for at læse rapporten.

 • Fra uddannelse til arbejdsmarked

  Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked for nyuddannede med handicap, herunder uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-kasser, handicaporganisationer, rådgivere på handicapområdet, politikere, nyuddannede med handicap og øvrige interesserede.

  Rapporten bidrager med ny viden om overgangsfasen for nyuddannede med handicap og peger på konkrete problemstillinger, som kræver yderligere belysning. Rapporten giver også målrettede anbefalinger til aktører på området, der kan medvirke til at gøre overgangen mere smidig.

  Mere end ti forskellige typer af funktionsnedsættelser indgår i undersøgelsen. Der er stor forskel på, hvilken type af udfordringer funktionsnedsættelserne medfører, og hvor påvirket den enkelte person er af sit handicap.

  Fra uddannelse til arbejdsmarked

   

 • Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?

  Inspirationskataloget henvender sig til alle ansatte på landets videregående uddannelsesinstitutioner, der er medansvarlige for at inkludere studerende med handicap – det vil især sige ledelser, SPS- og studievejledere samt undervisere. Det er SUMHs hensigt, at kataloget skal give uddannelsesinstitutionerne viden om, hvilke konkrete udfordringer studerende med handicap møder på landets videregående uddannelser og samtidig give uddannelsesinstitutionerne nogle konkrete værktøjer til, hvordan man kan imødekomme nogle af udfordringerne.

  Rapporten udspringer af et fireårigt projekt fra 2009-2013, hvor SUMH arbejdede for at forbedre forholdene for studerende med handicap på landets videregående uddannelser. SUMH har derigennem opnået stor erfaring med såvel udfordringer som inklusionsmuligheder på landets videregående uddannelsesinstitutioner.

  Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?

 • Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter

  Rapporten er en erfaringsopsamling på projekt ”Handicaporganisationer for
  alle – også etniske minoriteter”, der blev iværksat i juli 2007 og sluttede juli
  2009. Projektet er blevet gennemført af Sammenslutningen af Unge Med
  Handicap (SUMH) for midler fra Velfærdsministeriets SATS-pulje. Det er
  vores håb, at projektets erfaringer kan inspirere til en mere samlet indsats
  for inklusion af etniske minoriteter med handicap. Derfor er rapporten opbygget
  således, at den indeholder anbefalinger målrettet folketingspolitikere,
  kommunal-politikere, fagfolk på handicapområdet og frivillige og ansatte i
  indvandrerorganisationer og handicaporganisationer.

  Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter