partnerskab – internationalt

SUMHs partnere er ungdomshandicaporganisationer eller ungdomsafdelinger i handicaporganisationer, hvor unge med handicap selv er repræsenteret. Det vil sige, at unge med handicap enten er en del af en frivilliggruppe tilknyttet organisationen, ansat i sekretariatet eller en del af organisationens bestyrelse.

Ved opstart i nye lande foretages der altid en partneridentifikationstur, hvor det afsøges, om der er et muligt match mellem en lokal organisation og SUMH. Det internationale udvalg kan indstille forslag om opstart af nye projekter/samarbejdslande til bestyrelsen. På baggrund af dette og med rådgivning fra sekretariatet er det bestyrelsen, der beslutter om projektet/samarbejdet skal starte op.

Ved projektbesøg vil der som udgangspunkt altid være en repræsentant fra sekretariatet med. Dette gøres for at sikre bedre forankring og kontinuitet i organisationen og for at sikre, at alle frivillige uanset ressourcer har mulighed for at deltage.

PARTNERSKABSCYKLUS 

Efter partneren er blevet identificeret laves der altid en forundersøgelse, hvor det kommende projekt udvikles i fællesskab mellem SUMH og partnerorganisationen. Første projekt med en ny partner vil altid være et mindre pilotprojekt. Herefter kan der laves en ny forundersøgelse, der udvikler et nyt længerevarende projekt. Et forløb er illustreret i figuren nedenfor.

Partnerskabscyklus

Undervejs i partnerskabet er der løbende mulighed for at søge om mindre projekter som fx fælles seminarer, netværksaktiviteter og ungdomsleder-udveksling. Læs mere om de forskellige muligheder og internationale projekter her: 

HVOR KOMMER PENGENE FRA?

Vi søger primært vores projekter gennem Danske Handicaporganisationers handicappulje og Dansk Ungdomsfællesråds internationale projektpulje, som i sidste ende er finansieret af det danske Udenrigsministerium. Derudover søger vi midler gennem nordiske, europæiske og andre relevante puljer. Gennem disse puljer kan vi søge om forskellige projekter med løbende ansøgningsfrister året rundt.

ORGANISERING 

De frivillige i SUMHs internationale arbejde er organiseret i landeteams, således at hvert partnerskab har en frivilliggruppe tilknyttet. Alle kan være med som frivillig i landeteams. Fra hvert team vælges der en koordinator, som bliver frivilligleder for gruppen og samtidig bliver en del af det internationale udvalg.  Udvalgets overordnet formål er at være det koordinerende led mellem SUMHs internationale frivilligteams og SUMHs bestyrelse. SUMHs internationale udvalg er sammen med sekretariat og bestyrelsen i SUMH med til at sætte den strategiske retning for SUMHs internationale arbejde.