Projekter

SUMHs projekter udvikles i samarbejde med interessenter, frivillige og medlemsorganisationer og tager afsæt i SUMHs vision om at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. Vores projekter sigter mod mere end én handicapgruppe og udføres af professionelle tovholdere – om end vi til tider kaster os ud i projekter, der udelukkende drives af frivillige. Frivillige er under alle omstændigheder en drivkraft i stort set alle vores projekter.

Aktuelle projekter

 • Os Online

  Med projektet Os Online skal SUMH sammen med en række samarbejdspartnere udvikle og implementere et digitalt redskab, der skal sikre, at unge med kognitive funktionsnedsættelser kan indgå i den digitale verden på lige fod med andre ved at styrke deres digitale dannelse. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og strækker sig fra oktober 2018 til og med december 2020. Samarbejdspartnerne er Social Digital, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Serious Games Interactive, Center for Digital Dannelse samt STU’er.

  For nærmere information kontakt projektleder Christopher Hjort på christopher@sumh.dk eller tlf. 92 82 00 17

 • Fælles om Fritiden

  Fælles om Fritiden arbejder for at skabe inkluderende fritidsfællesskaber, som børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme kan være en del af.

  Fælles om Fritiden er et treårigt projekt, som i samarbejde med 9 partnerskabskommuner arbejder for at skabe inklusion i fritidslivet for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme.

  En af de grundlæggende ideer bag projektet er, at det er et fælles ansvar og en dynamisk øvelse at skabe gode rammer for inklusion i fritidslivet. Derfor er der i projektet aktiviteter for fire forskellige målgrupper: børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme; forældre til børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme; foreninger og andre børn i foreningerne. Projektets formål er, at nedbryde barrierer for, at børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme deltager fuldgyldigt i fritidsfællesskaber med andre børn og at mangfoldigheden i lokale foreninger fremmes som et fælles anliggende hos både børn med og uden handicap, forældre og foreninger. Til at nå dette mål iværksættes i samarbejde med partnerskabskommunerne fire hovedaktiviteter; fritidsguidning af børn, forældreforum, foreningssupervision og inklusionslege i foreningerne.

  Fælles om Fritiden er støttet af Satspuljen og bygger videre på SUMHs erfaringer fra det tidligere projekt Foreninger For Alle. Fælles om Fritiden løber frem til 31.december 2018. Læs mere på www.fællesomfritiden.dk.

  For nærmere information kontakt projektleder Lisa Bruun Hebbelstrup på lisa@sumh.dk eller tlf. 61 67 76 89.

 • Ung anno 2018

  Gør os klogere – spørgeskemaundersøgelse om studie- og levevilkår blandt unge med handicap!

  SUMH  er i et samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Tænketanken Perspektiv gået sammen om at lave en stor undersøgelse af studie- og levevilkår blandt unge med handicap og funktionsnedsættelser. Vi ønsker med undersøgelsen at blive klogere på de oplevelser og erfaringer, som du med ung eller studerende med handicap har i din hverdag. Derfor håber vi, at du vil hjælpe os til at blive klogere, så vi kan belyse området og forhåbentlig være med til at forbedre rammerne for inklusion i ungdoms-, uddannelses- og arbejdsliv.

  Alle besvarelser er anonyme og vil blive behandlet med omhu.

  Besvar spørgeskemaet  her: https://www.surveymonkey.com/r/perspekiv-sumh-dh

  For nærmere information kontakt projektleder Julie Egesberg Jorsdal på julie@sumh.dk eller tlf. 92 82 00 18.

 • SUMH Aktiv

  SUMH Aktiv består af to aktivitetsudvalg i henholdsvis København og Århus for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge. For eksempel er der blevet afholdt bowlingarrangement, uddannelsesmesse, brætspilshygge  og foredrag om at leve som ung med handicap.

  Der er altid plads til flere seje frivillige til at hjælpe med udtænkning af arrangementer og planlægningen samt at være bag kulissen. Lyder dette som noget for dig, eller har du spørgsmål? Så kontakt SUMHs Frivilligteam på frivilligteam@sumh.dk, eller find deres telefonnumre her.

 • Ugandaprojekt

  Ugandaprojektet er et 3-årigt ulandsprojekt, som startede i begyndelsen af 2016 og fortsætter frem til første del af 2019.

  Projektets formål er, at unge med handicap i Uganda bliver deltagere i organiserede fællesskaber, hvor de kan få indflydelse på deres egen livssituation. Der er derfor behov for at styrke unge med handicap til at være og se sig selv som medskabende frivillige og rollemodeller i organiserede fællesskaber. Derudover skal projektet styrke inklusion af unge med handicap, både internt i handicapbevægelsen og i det omkringliggende samfund, samt øge bevidstheden om unge med handicap i samfundet.

  For at styrke de unge i handicapbevægelsen, vil projektet gennem NUDIPU-Youth, som er SUMHs partnerorganisation i Uganda, strategisk arbejde med mobilisering og kapacitetsopbygning af unge frivillige. Det vil ske gennem de eksisterende handicaporganisationer, dialogmøder og workshops mellem interessenter i og udenfor handicapbevægelsen. Derudover vil der være en målrettet indsats for at styrke unge med handicap i selvtillid, indsigt i basale rettigheder og frivillighed, både på græsrodsniveau og nationalt.

  Ved projektets afslutning forventes det at handicapbevægelsen i Uganda har givet mere plads til, at unge med handicap kan være aktive udviklingsagenter i deres organisationer, og at flere unge med handicap er blevet inkluderet i generelle programmer og projekter i civilsamfundet.

  I Danmark har projektet en projektansvarlig ansat i SUMHs sekretariat samt et Ulandsudvalg bestående af fire unge frivillige, som støtter op om projektet. Det gør de ved blandt andet at deltage i projektets aktiviteter, afholde workshops, forberede projektbesøg og deltage i møder med ugandiske frivillige, lave fundraising mv. 

  Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på telefon: 51 92 76 89 eller på mail mariemy@sumh.dk.

  I denne dokumentarfilm kan du møde nogle af de unge, som SUMH og vores partner NUDIPU-Youth arbejder med. Filmen kan også ses med tegnsprogstolkning her og med synstolkning her.

 • ALLE MED

  Alle Med er et oplysningsprojekt om handicap, accept og fællesskab i skolen. Projektet løber i anden omgang i skoleåret 2018/2019 og har tidligere kørt i 2015-2017.

  Projektet er et samarbejde mellem Danske Skoleelever, Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge Med Handicap. SUMHs bidrag til projektet er vores dygtige frivillige Frontløbere.

  Projektet handler om at afholde elevinddragende workshops i folkeskolen om, hvordan eleverne kan biddrage til et klassefællesskab, hvor alle kan være med – både socialt og i undervisningen. Det er altid to Frontløbere afsted på skolerne: en frivillig ung med et handicap fra SUMH og en frivillig ung fra Danske Skoleelever. Et Frontløberteam er altså sammensat med erfaring med at være barn og ung med et handicap, og viden om skoleelevers hverdag og udfordringer i folkeskolen i dag. Sammen laver Frontløberne oplysningsarbejde, som giver eleverne en forståelse for, hvad et handicap er, og hvordan man som klassekammerat kan få hinanden med i fællesskabet.

  Projektet har hjemmesiden www.allemed.dk, hvor du kan finde information om inklusion, viden om forskellige typer handicap og diagnoser, samt undervisningsmaterialer om inklusion.

  Du kan også se en kort introduktionsfilm om Frontløberne her.

  Har du lyst til at høre mere om vores erfaringer med Alle Med og herunder brug af unge med handicap som rollemodeller/frontløbere ift. inklusion kan du kontakte SUMHs frivilligkoordinator Lisa Bruun Hebbelstrup på tlf. 61 67 76 89 og  lisa@sumh.dk

 

Afsluttede projekter

 • Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser

  SUMH udførte i sidste halvår af 2017 projektet ”Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser”. Projektet var SUMHs fjerde projekt på seksualitetsområdet siden 2010.

  Projektet havde to dele:

  Første del bestod af en undersøgelse på landets bosteder for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen afdækkede i hvor høj grad fagpersoner på bostederne i hele landet understøtter den seksuelle trivsel for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen kan læses her.

  I anden del af projektet blev metoderne fra inspirationskataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet” udbredt til fagpersoner i hele landet. Der blev i efteråret 2017 afholdt i alt 20 temadage for ca. 500 fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

  Læs SUMHs inspirationskatalog her

  Læs også generelt om SUMH seksualitetsarbejde på http://www.ligelyst.dk/

 • Mentorprojekt

  Mentorprojektet er startet i samarbejde med Jobcenter København og har til formål at afprøve og udvikle metoder til at få unge med handicap, som er mellem 18-29 år og får uddannelseshjælp, godt i gang med en uddannelse eller et arbejde.

  Projektet er baseret på gode erfaringer med mentorforløb for andre målgrupper, som nu overføres og videreudvikles til at passe netop denne målgruppe. Forløbene tager altid udgangspunkt i den enkelte unge og fungerer på mange måder som andre mentorordninger, men i dette tilfælde har mentorerne fra SUMH ekstra specialviden om, hvad det vil sige at være ung og have særlige udfordringer i form af diagnoser, kroniske sygdomme eller funktionsnedsættelser. Mentorerne støtter og hjælper de unge med at komme i gang med uddannelse eller arbejde, og mentorerne kan fungere som brobyggere mellem de forskellige instanser og forløb, de unge er en del af. De unge deltager frivilligt i mentorforløbet, der som udgangspunkt varer 6 måneder, men kan forlænges, hvis det giver mening for den unge.

  Mentorprojektet blev afsluttet i marts 2017 og var et to-årigt projekt støttet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

  Ved projektets afslutning blev erfaringsopsamlingen ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’ udgivet. Rapporten kan downloades via SUMHs rapportbibliotek: Erfaringsopsamling ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’, 2017

 • Velfærdsfabrikken

  Logo 05, 600 dpi

  Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der har til formål at engagere unge med handicap i udvikling af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse med handicap nemmere.

  En af de grundlæggende idéer bag projektet er, at unge med handicap ikke blot skal være brugere af velfærdsteknologi, men i langt højere grad også bør ses som en afgørende ressource i udviklingen af disse teknologier.Velfærdsfabrikken vil derfor i praksis afprøve rammerne for hvordan unge med handicap aktivt kan blive medskabere af løsninger, som kan komme dem selv og andre unge med handicap til gavn.

  I Velfærdsfabrikken inviteres private og offentlige virksomheder til at arbejde sammen med unge mennesker med handicap i såkaldte ”innovationsceller”. Disse grupper skal med udgangspunkt i de unges konkrete velfærdsudfordringer samskabe idéer og prototyper til nye produkter eller services, som kan gøre en forskel i de unges liv.

  Velfærdsfabrikken er et toårigt projekt, som SUMH står for i samarbejde med Teknologisk Institut. De almennyttige fonde Villum Fonden og Velux Fonden har finansieret projektet.

  SUMH har skrevet et manifest for at forklare vores engagement i og holdning til udviklingen af ny velfærdsteknologi. Læs det her.

  I løbet af projektet udgav vi to kataloger, som kan hentes i SUMH rapportbibliotek:

  “Tag udfordringen op! – 20 velfærdsudfordringer fra unge med handicap” og

  “Metoder til samskabelse i praksis – erfaringer fra Velfærdsfabrikken”

  Projektet blev afsluttet i september 2016, men vil blive videreudviklet som koncept og konsulentydelse.

  Læs mere om Velfærdsfabrikken på www.velfaerdsfabrikken.dk eller kontakt os via sumh@sumh.dk, hvis du har spørgsmål eller interesse for konceptet.

 • LigeLyst

  LigeLyst er SUMHs platform for seksualitet og handicap

   

  Projekt LigeLyst startede i 2013 og blev skudt i gang med en stor tabunedbrydende foto-kampagne, som blev sendt rundt til 24 gymnasier og professionshøjskoler over hele landet. Kampagnen var en stor succes og nød også stor opmærksomhed i medierne.

  Projektet indebar også seksualoplysning til 1200 unge med funktionsnedsættelser over hele landet. Erfaringer fra SUMHs tidligere seksualitetsprojekt viste nemlig, at unge med funktionsnedsættelser sjældent modtager seksualundervisning på specialskolerne. Projektet tog derfor fat i denne udfordring og lavede seksualoplysning for unge med funktionsnedsættelser på en måde der var tilpasset deres forskellige særlige behov.

  I efteråret 2015 udførte SUMH en mindre undersøgelse på bosteder og aflastningstilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser. Resultatet af denne undersøgelse blev udgivelsen ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”.

  Besøg også www.ligelyst.dk, hvor du kan finde både kampagne, inspiration til seksualoplysning for unge med funktionsnedsættelser og inspirationskataloget.

  Hvis du ønsker at høre mere om SUMHs indsatser i forhold til seksualitet og handicap, eller du ønsker at booke SUMHs specialkonsulent på området til et oplæg, kan du kontakte sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller tlf. 21 71 61 70

 • Café projekt

  Café projektet havde til formål at støtte opstarten af en frivilligt drevent ”social café” i København, som udelukkende drives af unge med handicap og for unge med handicap.

  Med ”social café” menes ikke nødvendigvis en café i klassisk forstand, men først og fremmest et socialt mødested for unge med handicap, som drives af frivillige unge med handicap. Der vil være nogle aftener med arrangementer og andre gange blot åbent for, at man kan komme og hænge ud i caféen og møde andre unge med handicap. Caféens rammer og formål skabes i tæt samarbejde med de frivillige, for at sikre ejerskab og ansvar for caféens aktiviteter.

  Hør hvorfor Jesper, Frederik og Lykke var frivillige på projektet.

  Caféprojektet løb 12 måneder frem til og med august 2016 og blev  finansieret med midler fra Socialstyrelsen.

  P.t. er caféen i bero, men hold øje på SUMHs hjemmeside og Facebook, hvor vi annoncerer når caféen tages op på ny. Kontakt os gerne på sumh@sumh.dk,  hvis du har idéer eller spørgsmål vedrørende caféen.

 • Volue – Livemusik for alle

  Profilbillede

  SUMH er gået sammen med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival og RealDania om at lave projektet Volue, der har til formål at forbedre tilgængeligheden på danske spillesteder og festivaler. Mange unge med handicap oplever store udfordringer ved at tage til koncert eller på festival og for nogle er udfordringerne så store, at de opgiver at tage afsted. Gennem Volue kan spillesteder og festivaler få hjælp til at udarbejde en synlig handicappolitik og blive bedre til at modtage publikummer med handicap.

  Volue arbejder ud fra en grundtanke om, at tilgængelighed ikke kun handler om tekniske løsninger og fysisk indretning. Det er også et spørgsmål om kommunikation til og med publikum, samt udvikling af procedurer og oplysning til personale. I Volue arbejder vi med brugerinddragelse og sigter efter lokalt ejerskab, hvorfor både unge med handicap og de enkelte spillesteder og festivaler engageres direkte i arbejdet.

  Volue løb frem til december 2015, men Volues styregruppe arbejder på nye initiativer løbende.

 • Foreninger For Alle

  Projektet startede i august 2012 og sluttede med et forankringsprojekt, som løb til 31. december 2015. Projektet og forankringsprojektet blev støttet af Satspuljen.

  Det har til formål at fjerne nogle af de barrierer, som unge med handicap møder ift. at involvere sig i det frivillige foreningsliv. Én barriere ligger hos børn og unge med handicap selv. Mange børn og unge med handicap har igennem livet oplevet en række nederlag i kontakten med andre mennesker og organisationer, som gør, at de har mistet motivationen til at involvere sig i samfundslivet generelt og foreningslivet specifikt. En anden barriere er foreningernes manglende viden og kendskab til børn og unge med handicap, hvilket kan være en barriere i forhold til foreningernes motivation til at rekruttere børn og unge med handicap som medlemmer.

  Projektets metode er foreningsguiding, hvor vi tilbyder individuelle samtaler til børn og unge om netop deres fritidsinteresser. Hvis det er aktuelt, vil vi starte et forløb op, hvor vi finder og kontakter foreninger ud fra barnets ønsker og interesser, og tager med ud til et eller et par første møder med foreningen. Projektet arbejder også med at klæde foreningerne på til inklusionsarbejdet gennem informationsmateriale og sparring.

  Foreninger For Alle løb frem til 31. december 2014. Herefter overgik det til et forankringsprojekt, som løb hele 2015 og havde til formål, at gøre projektet bæredygtigt.

  Hent videns- og værktøjsboksen fra Foreninger For Alle her: FFA boks

 • Det Sociale Potentiale

  Projektet havde til formål at motivere og inspirere unge med handicap til at blive frivillige indenfor det sociale område. Med projektet arbejdede vi for, at unge med handicap ser sig selv som personer, der kan bidrage til samfundet – unge med handicap kan hjælpe andre og være med til at løse udfordringerne indenfor det sociale område.

  Projektet blev indledt med en kampagne, der skulle inspirere og motivere unge med handicap til at blive frivillige lektiehjælpere, besøgsvenner, mentorer eller noget helt andet indenfor det frivillige sociale område. Projektet tilbød vejledning til unge med handicap, der ønsker at blive frivillige. Vejledningen sigtede mod at sikre en god start som frivillig og skabe et vedholdende engagement hos den unge.

  Det sociale potentiale løb fra november 2014 til juli 2015 og blev støttet af Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål.

  Kontakt os på sumh@sumh.dk, hvis du vil høre mere om projektet eller SUMHs arbejde med frivillighed blandt unge med handicap.

 • Fra uddannelse til arbejdsmarked

  Fra 1. december 2012 til 1. december 2013 gennemførte SUMH dette undersøgelses- og formidlingsprojekt, der skulle bidrage til at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked for unge med handicap. Projektets formål var at forhindre langtidsledighed samt øge beskæftigelsen blandt uddannede personer med handicap. Projektet genererede tiltrængt viden på området og resulterede i en række anbefalinger til relevante aktører, såsom uddannelsesinstitutioner, jobcentre handicaporganisationer.

  Projektet var finansieret af Den Centrale Pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Læs mere i rapporten “Fra Uddannelse til Arbejdsmarked” i vores rapportbibliotek.

 • Rækværk – netværk for studerende med handicap

  Gr_n_med_sort_tekst_med_kant_

  Projekt Netværk for studerende med handicap er påbegyndt i efteråret 2013 og henvender sig til studerende på Danmarks otte universiteter og på tre udvalgte professionshøjskoler. Projektet er finansieret af Velux Fonden og Villum Fonden og har til formål at skabe platform for et blivende netværk for studerende med særlige behov. Visionen for disse netværk er, at de med tiden vil blive forankret på uddannelsesinstitutionen og fungere på lige fod med andre studenterforeninger/netværk.

  Projektets metode er bl.a. at stille rammer til rådighed for de uformelle netværk blandt studerende med funktionsnedsættelse. I disse netværk afholdes der forskellige arrangementer, hvor diskussion og erfaringsdeling er i højsæde, så de enkelte studerende i netværket får mulighed for at støtte hinanden på tværs af studieretninger og funktionsnedsættelser.

  For at sikre netværkets levedygtighed uddannes nøglepersoner fra de enkelte netværksgrupper, så de opnår værktøjer til at drive netværket videre efter projektets afslutning d. 31. marts 2015.

  Læs mere i rapporten “De andre tro jeg er doven” i vores rapportbibliotek.

 • Vi går foran – rollemodeller for unge med handicap

  I juli 2012 startede SUMH projektet, der skulle uddanne 44 unge med handicap til at blive rollemodeller, da mange unge med handicap mangler spejlbilleder i de samfund de lever i. Projektet havde således til formål at gøre handicap synligt i det danske med henblik på at styrke inklusionen af mennesker med handicap.

  Projektets målgruppe var unge med handicap som bredt begreb blandt de, der får rollemodeller at se op til, og som specifikt fokus på de 44 18-30-årige, der ønsker at blive rollemodeller for andre.

  Projektet var finansieret af de private fonde, Vanførefonden, Oticon Fonden, Sygekassernes Helsefond, Bevica Fonden, Erindringsmøntmidlerne samt en pulje under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Derudover støttede DUFs Initiativstøttepulje specifikke dele af projektet.

 • Seksualpolitik på specialskoler

  SUMH startede i september 2010 projektet, der skulle hjælpe landets specialskoler med at få sund og tryg seksualitet på skoleskemaet. Projektet arbejdede for, at specialskolerne lavede en seksualpolitik og en handlingsplan, for at sætte fokus på sund og mangfoldig seksualitet.

  En seksualpolitik skaber både tryghed for elever og lærere. Lærerne skal føle sig klædt på til at arbejde med sund seksualitet, men også kende til retningslinjerne for hvordan man forhindrer overgreb samt hvilke retningslinjer man skal tage, hvis skaden er sket. Eleverne skal føle sig trygge ved seksualitet og trygge i forhold til at undgå overgreb.

  Projekt Seksualpolitik På Specialskoler blev udviklet og gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og var finansieret af SATS-puljemidler. Projektet løb fra 1. september 2010 til 30. juni 2013 og målgruppen var lærere og ledere på landets 205 specialskoler.

  Læs mere på www.projektseksualpolitik.dk.

 • Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne

  I august 2009 startede SUMH projektet med støtte fra satspuljen. Projektet arbejdede for, at landets videregående uddannelsesinstitutioner hver især udarbejdede en handicappolitik. En synlig og kendt handicappolitik sender først og fremmest et signal til omverdenen om, at der tages stilling til problematikken. Herved viser man, at der ønskes en mangfoldig uddannelsesinstitution, hvor alle uanset handicap kan studere, så længe optagelseskravene er opfyldt.

  Projektet løb fra 1. august 2009 til 30. juni 2013 og havde alle landets videregående uddannelser som målgruppe. Målet var, at 80% af landets videregående uddannelsesinstitutioner udarbejder en handicappolitik.

  Arbejdet resulterede i, at knap 62% af målgruppen fik lavet en handicappolitik. Det er vi stolte af, da det er et stort fremskridt i forhold til projektets udgangspunkt. Desuden har vi haft succes med at sætte fokus på studerende med handicap hos de videregående uddannelser.

  Projektet mundede også ud i et inspirationskatalog for videregående uddannelser, som du kan downloade nedenfor.

  Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?

 • Handicaporganisationer for alle – også etniske minoriteter

  Projektet løb fra 1. juli 2007 til 1. juli 2009 og arbejdede med inklusion af etniske minoriteter i handicaporganisationerne. Projektet var finansieret af SATS-puljen og arbejdede på 3 niveauer:

  • Information blandt mennesker med anden etnisk baggrund omkring mulighederne i handicaporganisationerne
  • Gearing af DH og SUMHs medlemsorganisationer til at modtage en ny medlemsgruppe
  • Fagfolk på handicapområdet der skal motiveres til at støtte op omkring information til mennesker med anden etnisk baggrund omkring mulighederne i “foreningsdanmark”

  Projektet udarbejdede brochurer som du kan downloade nedenfor.

  Endelig udarbejdede projektet også en rapport, som du kan downloade nedenfor.

  Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter

 • Ban vejen – for dit fremtidige job

  SUMH afsluttede projektet i sommeren 2007. Projektets målgruppe var unge uddannede med handicap uden uddannelse, og projektet havde til formål at 36 unge med handicap fra målgruppen skulle deltage i et kursus etableret af projektet.

  Kurset skulle bl.a. give unge med handicap mulighed for at udvikle sig personligt og kompetencemæssigt, samt erhverve sig værktøjer til at blive mere afklaret med det at have et handicap – både personligt og i arbejdssammenhænge. Kursisterne fik mulighed for at opbygge netværk, komme i praktik og udvikle kompetencer, som gør jobsøgningen mere effektiv.

  Kursusforløbenes metode og indhold blev evalueret og beskrevet, så der nu er tale om et egentligt koncept med undervisningsmanualer. Herved er det muligt for andre at afvikle lignende kurser.