Alle materialer

Fritid, frivillighed og fællesskab

Fælles om fritiden
(2021)

På fællesomfritiden.dk finder du en lang række materialer og redskaber til at støtte børn og unge med handicap i at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Flere af dem kan du se herunder, men der er bl.a. undervisningsmaterialer og guides til STU’er og frivilligcentre, der skal tilgås via portalen.


Fællesskaber for alle
(2019)

En værktøjskasse til foreninger og andre fællesskaber, der vil byde unge med handicap velkomne. Indeholder korte beskrivelser af de mest gængse handicaptyper, synlige som usynlige, samt gode råd til inklusion.

Billede af boksen, der udgør den omtalte værktøjskasse

Guide til inklusionslege
(2019)

En guide til øvelser, såkaldte inklusionslege, for børn og unge med og uden handicap. Inklusionslegene illustrerer, hvordan det kan være at leve med et handicap, og hvordan man stadig kan indgå i fællesskabet. Særligt egnet til foreninger og andre, der vil styrke inklusionen.

Forside til guiden inklusionslege, orange med grafisk mønster

Fælles om fritiden – til foreninger
(2019)

En inspirationskatalog til foreninger, der vil styrke inklusionen af børn og unge med handicap. Indeholder anbefalinger til overskuelige tiltag, så flere kan være med i foreningsfællesskabet – både ift. den fysiske, pædagogiske og sociale tilgængelighed.

Forside til Fælles om Fritiden inspirationskatalog til foreninger, smilende dreng i kajak

Fælles om fritiden – til forældre
(2019)

En inspirationskatalog til forældre, der vil støtte barnet eller den unge med handicap i at gå til fritidsaktiviteter eller lave frivilligt arbejde. Indeholder konkrete anbefalinger samt en guide til at danne netværk med andre forældre til børn og unge med handicap.

Forside til inspirationskataloget Fælles om Fritiden, ung mand med udviklingshandicap, der smiler sammen med sine forældre

Fælles om fritiden – til kommuner
(2019)

En inspirationskatalog til kommuner, der vil styrke inklusionen af børn og unge med handicap inden for fritidsområdet. Indeholder anbefalinger til tiltag, såsom fritidsguidning og samarbejde på tværs af forvaltninger, så flere kan få et aktivt fritidsliv.

Forside til inspirationskataloget Fælles om Fritiden til kommuner, en pige med udviklingshandicap løber sammen med en ung kvinde

Fritidsluppen
(2017)

Et redskab til at finde fritidsaktiviteter for børn og unge med handicap. Indeholder illustrationer og beskrivelser af mange fritidsaktiviteter, opdelt i temaer. Der er fremhævet punkter ved hver fritidsaktivitet, som kan være relevante ift. handicap. Fritidsluppen kan fx bruges af forældre og børn/unge sammen eller til organiseret fritidsguidning.

Forsiden af Fritidsluppen, et forstørrelsesglas med ikoner af forskellige fritidsaktiviteter

Det første skridt – det sidste skub
(2015)

Rapporten er baseret på en undersøgelse og har til formål at udbrede erfaringer og viden om frivillighed blandt unge med handicap.

Forside til rapporten Det første skridt om frivillighed blandt unge med handicap, to unge kvinder holder om hinanden og smiler

Det behøver ikke være så svært
(2014)

Rapporten sætter fokus på børn og unge med handicap og deres deltagelse i foreningslivet – både hvilke gevinster og barrierer, der kan være på spil.


Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter
(2009)

Rapporten sætter spot på, hvordan etniske minoriteter i højere grad kan få gavn af og inkluderes i handicaporganisationer.

Forside på rapport om etniske minoriteter i handicaporganisationer

Natur

NATUREN ER FOR ALLE
(2020) 

Folderen indeholder fem portrætter af frivillige fra Naturfællesskabet i SUMH om, hvorfor naturen er vigtig for dem. I folderen kan du læse mere om Naturfællesskabet, og hvordan SUMH arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig.

Forside af folderen Naturen for alle

NATURTRÆNING MED YNGRE VOKSNE MED HANDICAP (2022)

Manualen er udviklet i projekt Outsider til trænere omkring, hvordan man kan give unge med handicap gode motionsoplevelser i naturen. Den rummer baggrundsviden om målgruppen og træning i naturen.


Seksualitet

Quiz og ny viden
(Uge Sex materiale 2023)

Quizzen er et undervisningsspil, som består af quiz-spørgsmål og dialog-spørgsmål. Nogle af kortene har også en tekstboks med ekstra viden.

Formålet med quizzen er, at få ny viden på en sjov måde og sætte gang i samtaler om krop, køn, seksualitet og prævention.


Inspirationshæfte
(Uge Sex materiale 2023)

Formålet med inspirationshæftet er, at eleverne på uddannelsesstederne skal kunne spejle sig i de frivilliges fortællinger, og dermed reflektere over egne tanker, følelser og handlinger på en ny måde.

Inspirationshæftet kan bruges i undervisningen enten i plenum eller individuelt.


Arbejdsark og videoer
(Uge Sex materiale 2022)

Arbejdsarket kan bruges, når man skal snakke om sexsygdomme, prævention og besøg hos lægen. Det er lavet, så det både kan bruges i en fælles gruppe eller de unge kan sidde med det selv gennem web app’en LigeLyst.

I arket findes link og QR kode til videoer om sexsygdomme, og forslag til spørgsmål man kan snakke om i undervisningen. 


Samtalekort
(Uge Sex materiale 2022)

Dette kortsæt indeholder 48 billedekort, som inviterer til samtale om ungdomsliv, kroppen, følelser, dating, grænser, sex, prævention og sexsygdomme. På bagsiden er der nogle forslag til spørgsmål, man kan snakke om. Nogle af kortene har noget ekstra information i kursiv.


Dilemmaspil
(Uge Sex materiale 2022)

Dette spil indeholder en række kort. På kortene bliver der præsenteret nogle dilemmaer, som inviterer til samtale om ungdomsliv, dating, grænser, sex, prævention og sexsygdomme. På den måde åbnes der op for refleksion, overvejelser og snak om forskellige håndteringer og handlemuligheder, når ungdomslivets dilemmaer er svære at navigere i.


LigeLyst Undervisningsvejledning – seksualundervisning for unge med handicap
(2020)

Læringsuniverset LigeLyst hjælper fagpersoner med at sætte seksualitet på dagsordenen og giver unge med fx autisme, ADHD og hjerneskade en god start på seksuallivet. LigeLyst består både af web-app’en app.ligelyst.dk med konkret og letforståelig viden om køn, krop, kærlighed, grænser og sex samt denne undervisningsvejledning med forslag til konkrete øvelser og temaer i seksualundervisning.

Forsiden af Ligelyst-undervisningsmaterialet

LigeLyst Web-app
(2020)

Web-appen LigeLyst skal give unge med handicap mulighed for selv at skaffe sig viden om kroppen, følelser, kærester og sex. LigeLyst er bygget op med store, farverige illustrationer og tekst, der på en let måde forklarer et kompliceret emne. Al tekst kan blive læst op. Der er fire overordnede emner: kroppen, kærester, sex og seksuelle overgreb, som hver indeholder flere underemner.


Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser 
(2017)

Rapporten tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på cirka 90 bo- og aflastningstilbud samt interviews med nogle af disse fagpersoner. Rapporten har til formål at styrke vidensgrundlaget på området og kvalificere en fremadrettet indsats ved at tilbyde fagpersonale og andre konkret inspiration til understøttelse af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser.

Forside af rapporten Seksuel trivsel

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet
(2016)

Dette inspirationskatalog sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Rapporten giver konkrete bud på, hvordan du som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, samt belyse handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

Rapportforside

“Kan man blive gravid af at bolle?” 
(2015)

Seksualundervisning til unge med handicap giver de unge vigtige redskaber til at kunne udfolde deres seksualitet. Desuden kan undervisningen skabe øget trivsel og være vigtig for at undgå overgreb. LigeLysts seksualundervisning er med til at inspirere og motivere professionelle til at arbejde mere med seksualundervisning.

Forside til rapporten "Kan man blive gravid af at bolle?"

Uddannelse og arbejdsliv

Levevilkår – ung med funktionsnedsættelse
(2020)

Rapporten handler om, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at flere unge med handicap trives på deres uddannelse og får en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med handicap.


Ungdomsuddannelser – skal være for alle
(2020)

Rapporten præsenterer konkrete indsatser, der kan skabe bedre vilkår for unge med handicap på ungdomsuddannelserne, så flere gennemfører og trives imens.

Læs rapporten som tekstversion her
Læs hjælpeark til rapporten her


Nødvendigt for nogle, godt for alle
(2019)

Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan forholdene kan forbedres for studerende med handicap på lange og mellemlange videregående uddannelser. Den bygger på en stor undersøgelse lavet af Tænketanken Perspektiv i samarbejde med SUMH.

Forsiden af rapporten

Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov
(2017)

Rapporten giver inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med handicap. Udgivelsen er en erfaringsopsamling baseret på et 2-årigt mentorprojekt, som SUMH lavede i samarbejde med Jobcenter Københavns Ungeafdeling.

Forside af rapporten

De andre tror, jeg er doven
(2014)

Rapporten giver et indblik i, hvordan det kan opleves at studere, når man har et handicap, og hvordan udfordringer kan imødekommes. Den bygger på otte beretninger fra studerende med handicap.


Fra uddannelse til arbejdsmarked
(2013)

Rapporten bidrager med ny viden om overgangsfasen fra uddannelse til arbejdsmarked for nyuddannede med handicap. Den giver målrettede anbefalinger til aktører på området, som kan gøre overgangen mere smidig og sikre, at flere får job.

Forsiden af rapporten

Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?
(2013)

Inspirationskataloget henvender sig til ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner og giver viden om, hvilke udfordringer studerende med handicap møder. Der er også konkrete værktøjer til at imødekomme udfordringerne.

Forsiden af Inspirationskataloget

Internationalt

GUIDE TIL FRIVILLIGE PÅ DET INTERNATIONALE OMRÅDE

Er du frivillig på det internationale eller ønsker at blive det? I dette dokument kan du læse mere om, hvad det vil sige at være frivillig i SUMH i det internationale arbejde.


PODCAST: THE DISABLED DEVELOPMENT GOALS

I 2019 udgav SUMH podcastserien,
“THE DISABLED DEVELOPMENT GOALS”.  
Podcast serien består af tre afsnit.

 

Afsnit 1

Afsnit 1 dykker ned i Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse.
Delmål 4.5 siger, at der i 2030 skal afskaffes al diskrimination i uddannelse og sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap. Men hvor langt er vi egentlig med dette mål i Danmark? Og hvordan ser det ud i et land som Rwanda?

Se manuskriptet til afsnittet her.


 Afsnit 2

Afsnit 2 handler om Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed.
Målet handler bl.a. om at fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle. I Uganda har personer med handicap været repræsenteret i regeringen siden midten af 90’erne – først 20 år efter fik Danmark deres første kørestolsbruger valgt ind i Folketinget. Men selvom der er repræsentation, er det så det samme som inklusion? For bliver de egentlig hørt?

Se manuskriptet til afsnittet her.   


Afsnit 3

Afsnit 3 omhandler Verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Bliv klogere på de partnerskaber SUMH har med ungdomshandicaporganisationer i Uganda og Rwanda.  Hør om de forskellige projekter, som SUMH har haft og hvordan det er at være frivillig i det internationale arbejde i SUMH. 

Se manuskriptet til afsnittet her. 


Online-liv

OS ONLINE

SUMHs læringsunivers på osonline.dk har materialer til både undervisning på STU og bosteder, til samtaler mellem unge og forældre, pædagoger eller kontaktpersoner og til unge på egen hånd.

Billede af osline.dk, ung mand der sidder med mobiltelefon